Wpisz kilka słów, aby znaleźć treść eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Najnowsze wyszukiwania
Skontaktuj się z nami

Informacja prawna

Zawartość serwisu internetowego (http://www.etipolam.com.pl) nie może być kopiowana, zmieniana lub powielana w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy ETI Polam Sp. z o.o.

Na stronach serwisu umieszczone są "linki" do wielu innych stron w internecie. Nie odpowiada jednak za politykę prywatności tych stron, jak również nie odpowiada za zarządzanie informacjami o użytkownikach gromadzonych na tych stronach. Zwracamy uwagę na sprawdzenie warunków polityki prywatności tych stron.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania o tym jej użytkowników.

© Firma ETI Polam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku ustalenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Firma ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk, POLSKA
 

Telefon: +48 23 691 93 00
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uprzejmie informujemy, że spółka ETI Polam Sp. z o.o. przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów powstałych w wyniku zawieranych z klientami umów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest ETI Polam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000044289, z kapitałem zakładowym 5.284.000 PLN, NIP: 568-13-70-113.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 23 691 93 00, adresem e mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk.
 3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
  3. dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
  4. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  2. przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (ust. 4 powyżej) może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w dowolnej formie, w szczególności przez wysyłanie e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane oraz zawarcia i wykonania umowy.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.We kindly inform you that ETI POLAM LLC processes information from public sources (including the Internet) and from own collections created as a result of contracts concluded with clients. This information may include data based on Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95 / 46 / WE (hereinafter the "General Data Protection Regulation" or "RODO") are personal data.

Accordingly, in accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, in particular the General Data Protection Regulation, in order to ensure that data subjects exercise their rights, the controller is required to provide information regarding the processing of their personal data set out in Article . 13 or 14 RH0.

Accordingly, we would like to inform you that:

 1. The administrator of your personal data in accordance with RODO is ETI POLAM LLC with its registered office in Pułtusk, Jana Pawła II street 18, 06-100 Pułtusk, entered into the National Court Register kept by the District Court in Białystok, 12th Commercial Division under KRS no. 0000044289, with share capital of PLN 5,284,000, NIP: 568-13-70-113.
 2. The Administrator can be contacted by phone number +48 23 691 93 00, e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or to the correspondence address: Jana Pawła II 18 street, 06-100 Pułtusk.
 3. Your personal data is or may be processed by the Administrator for the following purposes:
  1. take action before concluding, concluding and implementing the contract concluded with you, including handling any complaints related to the services provided - the legal basis is the necessity of processing for purposes related to the concluded contract (in accordance with Article 6 paragraph 1 letter b);
  2. possible security and pursuing claims - the legal basis for data processing is the necessity of processing to fulfill the legitimate interest of the Administrator (in accordance with Article 6 paragraph 1 of the RODO), which is to ensure security of payments and fulfill obligations of the parties;
  3. adding new contractors to customer bases and files - the legal basis for data processing is necessity of processing for the legitimate interest of the Administrator (in accordance with Article 6 paragraph 1 letter f) and ensuring efficient organization of the Administrator and maintaining cooperation;
  4. marketing - the legal basis for data processing is the necessity of processing for the legitimate interest of the Administrator (in accordance with Article 6 (1) (f) of the RODO) by conducting direct marketing of its products and services. Marketing will be carried out, in particular, by entering you into customer bases, sending ordered information and marketing offers to the e-mail address provided, and presenting them by phone.
 4. Your personal data may be transferred to entities that process personal data at the request of the Administrator: affiliated companies, IT service providers, banks, entities providing postal and courier services, entities providing legal services to the Administrator, persons conducting sole proprietorship activities remaining with the Administrator in a fixed ratio of the order.
 5. Your personal data will be processed over time:
  1. the existence of a legally justified interest of the Administrator, unless you object to the processing of data for marketing purposes;
  2. for the time necessary to perform the concluded contract, the limitation of claims resulting from it and the period of storage of related settlement documents (if such agreement has been concluded).
 6. You have the right to request the Administrator access to their personal data, rectify them, delete or limit processing and data transfer..
 7. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 8. To the extent that the processing is carried out on the basis of consent (paragraph 4 above), you can withdraw your consent in any form at any time, without giving any reason, in particular by sending an e-mail to the Data Administrator. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal.
 9. Providing personal data is voluntary, however required and the conclusion and performance of the contract.
 10. The administrator does not make decisions in an automated manner, including profiling.
Twój koszyk jest pusty.